بایگانی دسته‌ی: خدمات مشاوره و توسعه کسب و کار

تدوین طرح کسب و کار (BP) چگونه انجام می شود؟

صاحبان و مدیران کسب و کار برای خود در قالب مستندات طرح تجاری کسب و

برنامه ریزی و استقرار واحد تحقیق و توسعه (R&D) چگونه انجام می شود؟

رسالت واحد تحقیق و توسعه در حقیقت پژوهشی سیستماتیک است تا با توسعه دانش نظری

برنامه ریزی و استقرار واحد کنترل کیفیت (QC) چگونه انجام می شود؟

"فرآیند کنترل کیفیت" (Quality Control Process) یک فرآیند دائمی و ادواری است که در طول

برنامه ریزی مراحل تولید محصول یا ارائه خدمات و ایجاد ارزش افزوده چگونه انجام می شود؟

در تدوین برنامه تولید موارد بسیار مهمی چون برآورد تقاضای بازار، تهیه و تدارک مواد

برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی (HR) چگونه انجام می شود؟

منابع انسانی بی شک مهمترین دارایی و سرمایه هر کسب و کار است، سرمایه ای

زیرساخت های فناوری اطلاعات (IT) در سازمانها چگونه ارزیابی و توسعه داده می شود؟

فناوری اطلاعات (Information Technology) مجموعه ابزارهایی را در اختیار سازمانها قرار می دهد تا به

فرآیند های کسب و کار (BPM) چیست و چگونه تعریف، تنظیم و مدیریت می شود؟

فرآیند های کسب و کار به مجموعه پروسه یا فعالیت های پیوسته ای که برای

استراتژی کسب و کار چیست و چگونه تدوین می شود؟

تدوین استراتژی کسب و کار یا راهبرد کسب و کار نیازمند شناخت مطمئن ترین، سریع

ارزیابی راهکارهای توسعه کسب و کار چگونه انجام می شود؟

زمانی که شناخت خوبی از بازار داشته باشیم می توانیم مسیر بازار را پیش بینی

عارضه یابی مسائل و مشکلات جاری کسب و کار چگونه انجام می شود؟

کسب و کار ها هم مانند انسانها گاهی ناخوش احوال می شوند! با این تفاوت