خدمات مشاوره و توسعه کسب و کار

برنامه ریزی و استقرار واحد تحقیق و توسعه (R&D) چگونه انجام می شود؟

رسالت واحد تحقیق و توسعه در حقیقت پژوهشی سیستماتیک است تا با توسعه دانش نظری و فنی موجود در سازمان، راهکارها و ابزارهایی نوین را به روشی خلاقانه و…

برنامه ریزی و استقرار واحد کنترل کیفیت (QC) چگونه انجام می شود؟

“فرآیند کنترل کیفیت” (Quality Control Process) یک فرآیند دائمی و ادواری است که در طول مراحل تولید کالا یا ارائه خدمات و حتی بعد از آن نیز انجام می شود که…

برنامه ریزی مراحل تولید محصول یا ارائه خدمات و ایجاد ارزش افزوده چگونه انجام می شود؟

در تدوین برنامه تولید موارد بسیار مهمی چون برآورد تقاضای بازار، تهیه و تدارک مواد اولیه، مدیریت و کاهش هزینه های جاری و ثابت خطوط تولید وجود دارد که…

برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی (HR) چگونه انجام می شود؟

منابع انسانی بی شک مهمترین دارایی و سرمایه هر کسب و کار است، سرمایه ای که در صورت مصطحلک شدن به سادگی قابل تجدید نیست و بیشترین تاثیر در موفقیت یا شکست…

زیرساخت های فناوری اطلاعات (IT) در سازمانها چگونه ارزیابی و توسعه داده می شود؟

فناوری اطلاعات (Information Technology) مجموعه ابزارهایی را در اختیار سازمانها قرار می دهد تا به کمک بهره بردای از آن اهدافی چون خودکار سازی امور، حذف…

فرآیند های کسب و کار (BPM) چیست و چگونه تعریف، تنظیم و مدیریت می شود؟

فرآیند های کسب و کار به مجموعه پروسه یا فعالیت های پیوسته ای که برای حصول نتیجه ای مشخص انجام می شود اطلاق می شود. از آنجا که کسب و کار های توسعه یافته…

  • 1
  • 2