ارائه خدمات ثبت، تمدید و انتقال انواع دامنه های اینترنتی ملی و بین المللی