خدمات

بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی به آماده سازی یک محصول برای بازار اشاره دارد و تبلیغات به این معنی است که محصول و خدمات شما را به افراد موجود در آن بازار می شناسند. به عبارت دیگر، تبلیغات گامی در فرآیند بازاریابی است، مرحله ای که از داده ها و تحقیقات جمع آوری شده توسط استراتژیست های بازاریابی برای ایجاد تبلیغات قانع کننده استفاده می کند.