ماده یک: تعاریف
بند ۱) کارفرما: کانون آگهی و تبلیغات پاسارگاد نوین با اطلاعات درج شده در وب سایت https://pasargadmarketing.com که از این پس کارفرما خوانده می شود.
بند ۲) کارمند: متقاضی کار که درخواست ایشان دریافت و مورد تایید قرار گرفته و منجر به عقد قرارداد شده است.
بند ۳) سیستم مدیریت پروژه: نرم افزار آنلاین (تحت وب) مدیریت پروژه های کانون تبلیغات پاسارگاد که به اختصار PMS خوانده می شود و بر روی اینترنت همواره از آدرس https://pms.pasargadmarketing.com در دسترس می باشد.
بند ۴) وظایف: کارهایی که در سیستم مدیریت پروژه از سوی کارفرما به کارمند سپرده می شود تا بر اساس جزئیات درج شده و تاریخ تحویل، در طول زمان مقرر انجام گردد که از این پس Task (تَسک) خوانده می شود.
 
ماده دو: طرفین قرارداد
این قرارداد فی مابین کانون آگهی و تبلیغات پاسارگاد به عنوان کارفرما و متقاضی تایید شده به عنوان کارمند با سمت مورد توافق در مکاتبات فی مابین منعقد می گردد.
 
ماده سه: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از انجام وظایف سپرده شده از سوی کارفرما به کارمند در سیستم مدیریت پروژه (PMS) بر اساس قوانین مرتبط با کارگران و کارفرمایان مصوب مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 
ماده چهار: مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ توافق میان طرفین به مدت سه ماه شمسی می باشد که در صورت توافق طرفین به مدت دلخواه قابل تمدید می باشد.
 
ماده پنج: مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد بر اساس بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران مصوب وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی می باشد که در اولین هفته از هر ماه، کارکرد ماه گذشته محاسبه و توسط کارفرما به حساب بانکی کارمند واریز می گردد.
 
ماده شش: شرایط قرارداد
بند ۱) از آنجا که کلیه حقوق مادی و معنوی امورات محوله شامل کلیه مستندات فنی، سورس فایلها و خروجی های حاصل از آن متعلق به کارفرما میباشد، کارمند بدون اجازه کتبی از کارفرما حق هرگونه استفاده مادی یا معنوی از فعالیت های انجام شده در موضوع قرارداد و یا کلیه امورات محوله مرتبط با آن را چه در زمان قرارداد و چه بعد از آن نداشته و متعهد می شود از داده ها و اطلاعات مربوطه نسبت به کپی و دسترسی به غیر محافظت نماید و چنانچه خلاف این موضوع مشاهده گردد کارفرما می تواند به تشخیص خود نسبت به اخذ جریمه نقدی تا صد برابر مبلغ کل قرارداد اقدام نماید.
بند ۲) کارمند متعهد میگردد در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات اعلام شده به کارفرما از جمله شماره تماس، آدرس ایمیل، آدرس پستی، شماره حساب بانکی و… آن را سریعا و به طور رسمی به کارفرما اعلام نماید.
بند ۳) با توجه به انعقاد قرارداد حاضر به صورت الکترونیکی، طرفین موافقت خود را نسبت به تعیین اقامتگاه کارفرما به عنوان محل انعقاد قرارداد اعلام می کنند.
ماده هفت: نحوه مکاتبه
هر یک از راههای ارتباطی زیر حکم مکاتبات رسمی را خواهد داشت:
  • ارسال نامه الکترونیکی از طریق آدرس ایمیل
  • درج کامنت و اطلاعیه در سیستم مدیریت پروژه
 
ماده هشت: محرمانگی و رازداری
کلیه داده ها و اطلاعات حاصل از هرگونه فعالیت در راستای قرارداد حاضر شامل جزئیات فنی خدمات ارائه شده و همچنین داده های ثبت شده در سیستم های نرم افزاری مرتبط با موضوع قرارداد جزو اطلاعات محرمانه و تحت مالکیت کارفرما بوده و به جز با درخواست مراجع قضایی، مسئولیت افشای آن توسط کارمند به هر نحو سهوا یا عمدا بر عهده ایشان خواهد بود. بدیهیست چنانچه به هر نحو عمدا یا سهوا سهل انگاری، تخلف یا جرمی در این زمینه مشاهده گردد کارفرما می تواند به تشخیص خود نسبت به اخذ جریمه نقدی تا صد برابر مبلغ کل قرارداد اقدام نماید.
 
ماده نه: فسخ قرارداد
هر یک از طرفین می توانند دو ماه زودتر از تاریخ مورد نظر جهت قطع همکاری، مراتب را به طرف مقابل اعلام و ضمن انجام کامل تعهدات خود نسبت به طرف مقابل قرارداد را فسخ نمایند. بدیهیست تعهدات مندرج در بند ۱ از ماده ۶ و همچنین جزئیات مندرج در ماده ۸ قرارداد حاضر پس از اتمام یا فسخ قرارداد همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
 
ماده ده: قوه قهریه
طرفین این قرارداد در هر شرایطی به جز موارد فورس ماژور ملزم به رعایت تعهدات خود می باشند. شرایط فورس ماژور عبارت است از هر حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، که مانع اجرای تعهدات باشد.
 
ماده یازده: بروزرسانی مفاد قرارداد
کارمند با هرگونه تغییر که به تدریج و به مرور زمان توسط کارفرما در مفاد قرارداد حاضر انجام شود، موافقت بی قید و شرط خود را اعلام داشته و متعهد می شود با مطالعه مداوم آن نسبت به تغییرات احتمالی آگاهی یافته و در نحوه همکاری خود اعمال نماید.
تبصره ۱: کارفرما متعهد می شود با اعمال هر تغییر بر روی قرارداد حاضر، مراتب را از طریق مکاتبات رسمی که در ماده ۷ به آنها اشاره شده به اطلاع مجری برساند.
 
ماده دوازده: تعداد صفحات، نسخ و مواد قرارداد
این توافقنامه به صورت الکترونیکی و از راه دور تنظیم شده که با تایید آن، طرفین در کمال صحت عقل و درایت و رضایت و تعهد قلبی و عملی به مفاد آن، جزئیات آن را کاملا درک نموده و پیش از تایید به طور کامل پذیرفته اند.
 
آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹