موارد زیر به عنوان متمم قرارداد فی مابین مندرج در آدرس pasargadmarketing.com/terms اعلام می گردد:

۱- ماده سه: موضوع قرارداد
از “موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات مورد توافق میان طرفین قرارداد.”
به “موضوع قرارداد عبارت است از ایجاد و توسعه بستر فروش محصولات و خدمات کارفرما در فضای آنلاین که در قالب یک پروژه تجارت الکترونیک توسط کانون تبلیغات پاسارگاد تعریف و مدیریت می شود”
اصلاح می گردد.

۲- ماده چهار: مدت قرارداد
از “مدت قرارداد بسته به زمان درج شده در توضیحات هر یک از خدمات می باشد که برای هر خدمت از زمان پرداخت صورتحساب مربوطه آغاز می گردد.”
به “این قرارداد به مدت ۱۰ سال شمسی از تاریخ تایید تیکت (مکاتبه الکترونیک) حاضر توسط کارفرما محاسبه می شود.”
اصلاح می گردد.

۳- ماده پنج: مبلغ قرارداد
از “بند ۱) مبلغ قرارداد مطابق با مبلغ درج شده در توضیحات هر یک از خدمات می باشد.”
و “بند ۲) جزئیات هر سفارش تنها تا ۲۴ ساعت از زمان صدور صورتحساب مربوطه معتبر خواهد بود و پس از آن می بایست مجددا بر اساس فرآیند تعریف شده اقدام گردد مگر با توافق طرفین.”
به “مبلغ قرارداد معادل ۱۰% (ده درصد) از فروش محصولات و خدمات کارفرما در بستر ایجاد شده توسط کانون تبلیغات پاسارگاد یا به واسطه آن (اعم از فروش مستقیم و غیرمستقیم) می باشد که در اولین روز هر ماه مطابق با بند ۸ از ماده ۱ قرارداد فوق الذکر توسط کارفرما به کانون تبلیغات پاسارگاد پرداخت می گردد.”
اصلاح می گردد.

۴- ماده شش: شرایط قرارداد
از “بند ۲) کانون تبلیغات پاسارگاد می تواند در کلیه خدمات ارائه شده نام و اطلاعات تماس خود را به هر نحو، در هر قسمت و به هر تعداد درج نماید.”
به “بند ۲) کلیه حقوق مادی و معنوی بستر ایجاد شده توسط کانون تبلیغات پاسارگاد شامل سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری، رسانه های ارتباطی، ابزارها و تجهیزات، روشها و علوم فنی متعلق به کانون تبلیغات پاسارگاد می باشد و تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت، نگهداری یا حذف جزئی یا کلی و فروش یا انتقال به غیر به هر صورت و هر نحو تماما بر عهده ایشان می باشد.”
و از “بند ۳) در صورت خودداری کارفرما از پرداخت هر یک از صورتحساب های خود بیش از ۲۴ ساعت، کانون تبلیغات پاسارگاد اجازه انسداد یا حذف کامل کلیه خدمات فعال کارفرما را خواهد داشت و ضمن ضبط مبالغ دریافت شده می تواند نسبت به مطالبه الباقی مبلغ صورتحساب نیز حق خود را مطالبه نماید.”
به “بند ۳) از آنجا که تعهدات کانون تبلیغات پاسارگاد در این قرارداد صرفا برنامه ریزی، تعریف وظایف، مرحله بندی، نظارت و مدیریت نیروی انسانی گماشته شده از سوی کارفرما در پروژه تجارت الکترونیک مذکور می باشد. بنابراین کارفرما متعهد می شود نسبت به تامین هزینه زیرساخت های فنی مورد نیاز جهت اجرای پروژه (دفتر کار، لوازم اداری، ادوات و تجهیزات فنی همچون اینترنت، سرور، هاست، دامنه و…) و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای پروژه مطابق با نظر کانون تبلیغات پاسارگاد بر اساس صورتحساب های ایجاد شده توسط کانون تبلیغات پاسارگاد اقدام نماید. همچنین در صورت خودداری کارفرما از پرداخت هر یک از صورتحساب های خود بیش از ۲۴ ساعت، کانون تبلیغات پاسارگاد اجازه انسداد یا حذف کامل کلیه خدمات فعال کارفرما را خواهد داشت و ضمن ضبط مبالغ دریافت شده می تواند نسبت به مطالبه الباقی مبلغ صورتحساب نیز حق خود را مطالبه نماید.”
اصلاح می گردد.

سایر مفاد قرارداد بدون هیچگونه تغییری به قوت خود باقی می‌باشد.